List of Unicode Groups and Block Ranges
A list of all the unicode groups in the database. Each group contains multiple unicode characters in the block ranges.
Group name Block ranges
Basic Latin U+0 - U+7F
Latin-1 Supplement U+80 - U+FF
Latin Extended-A U+100 - U+17F
Latin Extended-B U+180 - U+24F
IPA Extensions U+250 - U+2AF
Spacing Modifier Letters U+2B0 - U+2FF
Combining Diacritical Marks U+300 - U+36F
Greek and Coptic U+370 - U+3FF
Cyrillic U+400 - U+4FF
Cyrillic Supplement U+500 - U+527
Armenian U+531 - U+58A
Hebrew U+591 - U+5F4
Arabic U+600 - U+6FF
Syriac U+700 - U+74F
Arabic Supplement U+750 - U+77F
Thaana U+780 - U+7B1
NKo U+7C0 - U+7FA
Samaritan U+800 - U+83E
Mandaic U+840 - U+85E
Devanagari U+900 - U+97F
Bengali U+981 - U+9FB
Gurmukhi U+A01 - U+A75
Gujarati U+A81 - U+AF1
Oriya U+B01 - U+B77
Tamil U+B82 - U+BFA
Telugu U+C01 - U+C7F
Kannada U+C82 - U+CF2
Malayalam U+D02 - U+D7F
Sinhala U+D82 - U+DF4
Thai U+E01 - U+E5B
Lao U+E81 - U+EDD
Tibetan U+F00 - U+FDA
Myanmar U+1000 - U+109F
Georgian U+10A0 - U+10FC
Hangul Jamo U+1100 - U+11FF
Ethiopic U+1200 - U+137C
Ethiopic Supplement U+1380 - U+1399
Cherokee U+13A0 - U+13F4
Unified Canadian Aboriginal Syllabics U+1400 - U+167F
Ogham U+1680 - U+169C
Runic U+16A0 - U+16F0
Tagalog U+1700 - U+1714
Hanunoo U+1720 - U+1736
Buhid U+1740 - U+1753
Tagbanwa U+1760 - U+1773
Khmer U+1780 - U+17F9
Mongolian U+1800 - U+18AA
Unified Canadian Aboriginal Syllabics Extended U+18B0 - U+18F5
Limbu U+1900 - U+194F
Tai Le U+1950 - U+1974
New Tai Lue U+1980 - U+19DF
Khmer Symbols U+19E0 - U+19FF
Buginese U+1A00 - U+1A1F
Tai Tham U+1A20 - U+1AAD
Balinese U+1B00 - U+1B7C
Sundanese U+1B80 - U+1BB9
Batak U+1BC0 - U+1BFF
Lepcha U+1C00 - U+1C4F
Ol Chiki U+1C50 - U+1C7F
Vedic Extensions U+1CD0 - U+1CF2
Phonetic Extensions U+1D00 - U+1D7F
Phonetic Extensions Supplement U+1D80 - U+1DBF
Combining Diacritical Marks Supplement U+1DC0 - U+1DFF
Latin Extended Additional U+1E00 - U+1EFF
Greek Extended U+1F00 - U+1FFE
General Punctuation U+2000 - U+206F
Superscripts and Subscripts U+2070 - U+209C
Currency Symbols U+20A0 - U+20B9
Combining Diacritical Marks for Symbols U+20D0 - U+20F0
Letterlike Symbols U+2100 - U+214F
Number Forms U+2150 - U+2189
Arrows U+2190 - U+21FF
Mathematical Operators U+2200 - U+22FF
Miscellaneous Technical U+2300 - U+23F3
Control Pictures U+2400 - U+2426
Optical Character Recognition U+2440 - U+244A
Enclosed Alphanumerics U+2460 - U+24FF
Box Drawing U+2500 - U+257F
Block Elements U+2580 - U+259F
Geometric Shapes U+25A0 - U+25FF
Miscellaneous Symbols U+2600 - U+26FF
Dingbats U+2701 - U+27BF
Miscellaneous Mathematical Symbols-A U+27C0 - U+27EF
Supplemental Arrows-A U+27F0 - U+27FF
Braille Patterns U+2800 - U+28FF
Supplemental Arrows-B U+2900 - U+297F
Miscellaneous Mathematical Symbols-B U+2980 - U+29FF
Supplemental Mathematical Operators U+2A00 - U+2AFF
Miscellaneous Symbols and Arrows U+2B00 - U+2B59
Glagolitic U+2C00 - U+2C5E
Latin Extended-C U+2C60 - U+2C7F
Coptic U+2C80 - U+2CFF
Georgian Supplement U+2D00 - U+2D25
Tifinagh U+2D30 - U+2D7F
Ethiopic Extended U+2D80 - U+2DDE
Cyrillic Extended-A U+2DE0 - U+2DFF
Supplemental Punctuation U+2E00 - U+2E31
CJK Radicals Supplement U+2E80 - U+2EF3
Kangxi Radicals U+2F00 - U+2FD5
Ideographic Description Characters U+2FF0 - U+2FFB
CJK Symbols and Punctuation U+3000 - U+303F
Hiragana U+3041 - U+309F
Katakana U+30A0 - U+30FF
Bopomofo U+3105 - U+312D
Hangul Compatibility Jamo U+3131 - U+318E
Kanbun U+3190 - U+319F
Bopomofo Extended U+31A0 - U+31BA
CJK Strokes U+31C0 - U+31E3
Katakana Phonetic Extensions U+31F0 - U+31FF
Enclosed CJK Letters and Months U+3200 - U+32FE
CJK Compatibility U+3300 - U+33FF
CJK Unified Ideographs Extension A U+3400 - U+4DB5
Yijing Hexagram Symbols U+4DC0 - U+4DFF
CJK Unified Ideographs U+4E00 - U+9FCB
Yi Syllables U+A000 - U+A48C
Yi Radicals U+A490 - U+A4C6
Lisu U+A4D0 - U+A4FF
Vai U+A500 - U+A62B
Cyrillic Extended-B U+A640 - U+A697
Bamum U+A6A0 - U+A6F7
Modifier Tone Letters U+A700 - U+A71F
Latin Extended-D U+A720 - U+A7FF
Syloti Nagri U+A800 - U+A82B
Common Indic Number Forms U+A830 - U+A839
Phags-pa U+A840 - U+A877
Saurashtra U+A880 - U+A8D9
Devanagari Extended U+A8E0 - U+A8FB
Kayah Li U+A900 - U+A92F
Rejang U+A930 - U+A95F
Hangul Jamo Extended-A U+A960 - U+A97C
Javanese U+A980 - U+A9DF
Cham U+AA00 - U+AA5F
Myanmar Extended-A U+AA60 - U+AA7B
Tai Viet U+AA80 - U+AADF
Ethiopic Extended-A U+AB01 - U+AB2E
Meetei Mayek U+ABC0 - U+ABF9
Hangul Syllables U+AC00 - U+D7A3
Hangul Jamo Extended-B U+D7B0 - U+D7FB
High Surrogates U+D800 - U+DB7F
High Private Use Surrogates U+DB80 - U+DBFF
Low Surrogates U+DC00 - U+DFFF
Private Use Area U+E000 - U+F8FF
CJK Compatibility Ideographs U+F900 - U+FAD9
Alphabetic Presentation Forms U+FB00 - U+FB4F
Arabic Presentation Forms-A U+FB50 - U+FDFD
Variation Selectors U+FE00 - U+FE0F
Vertical Forms U+FE10 - U+FE19
Combining Half Marks U+FE20 - U+FE26
CJK Compatibility Forms U+FE30 - U+FE4F
Small Form Variants U+FE50 - U+FE6B
Arabic Presentation Forms-B U+FE70 - U+FEFF
Halfwidth and Fullwidth Forms U+FF01 - U+FFEE
Specials U+FFF9 - U+FFFD
Linear B Syllabary U+10000 - U+1005D
Linear B Ideograms U+10080 - U+100FA
Aegean Numbers U+10100 - U+1013F
Ancient Greek Numbers U+10140 - U+1018A
Ancient Symbols U+10190 - U+1019B
Phaistos Disc U+101D0 - U+101FD
Lycian U+10280 - U+1029C
Carian U+102A0 - U+102D0
Old Italic U+10300 - U+10323
Gothic U+10330 - U+1034A
Ugaritic U+10380 - U+1039F
Old Persian U+103A0 - U+103D5
Deseret U+10400 - U+1044F
Shavian U+10450 - U+1047F
Osmanya U+10480 - U+104A9
Cypriot Syllabary U+10800 - U+1083F
Imperial Aramaic U+10840 - U+1085F
Phoenician U+10900 - U+1091F
Lydian U+10920 - U+1093F
Kharoshthi U+10A00 - U+10A58
Old South Arabian U+10A60 - U+10A7F
Avestan U+10B00 - U+10B3F
Inscriptional Parthian U+10B40 - U+10B5F
Inscriptional Pahlavi U+10B60 - U+10B7F
Old Turkic U+10C00 - U+10C48
Rumi Numeral Symbols U+10E60 - U+10E7E
Brahmi U+11000 - U+1106F
Kaithi U+11080 - U+110C1
Cuneiform U+12000 - U+1236E
Cuneiform Numbers and Punctuation U+12400 - U+12473
Egyptian Hieroglyphs U+13000 - U+1342E
Bamum Supplement U+16800 - U+16A38
Kana Supplement U+1B000 - U+1B001
Byzantine Musical Symbols U+1D000 - U+1D0F5
Musical Symbols U+1D100 - U+1D1DD
Ancient Greek Musical Notation U+1D200 - U+1D245
Tai Xuan Jing Symbols U+1D300 - U+1D356
Counting Rod Numerals U+1D360 - U+1D371
Mathematical Alphanumeric Symbols U+1D400 - U+1D7FF
Mahjong Tiles U+1F000 - U+1F02B
Domino Tiles U+1F030 - U+1F093
Playing Cards U+1F0A0 - U+1F0DF
Enclosed Alphanumeric Supplement U+1F100 - U+1F1FF
Enclosed Ideographic Supplement U+1F200 - U+1F251
Miscellaneous Symbols And Pictographs U+1F300 - U+1F5FF
Emoticons U+1F601 - U+1F64F
Transport And Map Symbols U+1F680 - U+1F6C5
Alchemical Symbols U+1F700 - U+1F773
CJK Unified Ideographs Extension B U+20000 - U+2A6D6
CJK Unified Ideographs Extension C U+2A700 - U+2B734
CJK Unified Ideographs Extension D U+2B740 - U+2B81D
CJK Compatibility Ideographs Supplement U+2F800 - U+2FA1D
Tags U+E0001 - U+E007F
Variation Selectors Supplement U+E0100 - U+E01EF
Supplementary Private Use Area-A U+F0000 - U+FFFFD
Supplementary Private Use Area-B U+100000 - U+10FFFD